odbierz kartę

Zamów Żeglarską Kartę Rabatową on-line lub odbierz ją osobiście.
Regulamin Żeglarskiej Karty Rabatowej  

Żeglarski Program Rabatowy
Regulamin

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Żeglarskiego Programu Rabatowego, zwanego dalej Programem.

§ 2

Definicje

 • Żeglarska Karta Rabatowa - karta wydawana Uczestnikowi Programu. Karta upoważnia jej uprawnionego posiadacza do korzystania z oferty Programu. W wypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem warunkiem korzystania z usług danego rodzaju wymagane jest posiadanie określonych uprawnień (np. uprawnienia żeglarskie, motorowodne) - korzystanie z tych usług przez Uczestników Programu możliwe jest tylko po udokumentowaniu posiadania tych uprawnień.
 • Uczestnik Programu - uprawniony posiadacz Karty - osoba, której dane osobowe i teleadresowe wskazane są na Karcie oraz w bazie Programu. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do korzystania z Oferty Programu.
 • Oferta Programu - pakiet zniżek oraz wskazane świadczenia oferowane przez firmy, zwane dalej Partnerami Programu
 • Partner Programu - firma oferująca posiadaczom Żeglarskich Kart Rabatowych stały, minimalny rabat na oferowane przez siebie usługi. Prawo do posługiwania się mianem "Partner Programu" oraz wszelkie prawa i obowiązki stron Programu regulowane są w treści umowy zawieranej pomiędzy Partnerem Programu, a Organizatorem Programu.
 • Organizatorem Programu jest firma Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Letniej 19/7, REGON: 870 349 370, NIP 879 104 94 60, acme@ce.org.pl

§ 3

 1. Uprawnionym posiadaczem Karty może być każda osoba fizyczna, która:
  • aktywowała Kartę otrzymaną wraz z materiałami promocyjnymi programu - aktywacji można dokonać w serwisie www.karta-rabatowa.pl podając w formularzu prawdziwe dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, data urodzenia.
  • otrzymała bezpłatną Kartę za pośrednictwem Partnera Programu. Podstawą do wydania karty Przez partnera Programu jest wypełnienie formularza zgłoszenia. Uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu prawdziwych danych teleadresowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, data urodzenia.
  • zakupiła kartę od Organizatora Programu - podstawą do wydania karty Przez Organizatora Programu jest wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu prawdziwych danych teleadresowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, data urodzenia.
 2. Osoba, która weszła w posiadanie Karty w sposób inny niż określony w pkt. 1 nie nabywa związanych z nią uprawnień.
 3. Podstawowy okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy. Okres ważności Karty może być dłuższy i może wynosić 24, 36, 48, 60 miesięcy. Okres ważności Karty liczony jest od dnia jej wystawienia. Okres ważności Kart wydawanych nieodpłatnie w ramach działań promocyjnych programu może być dowolny i jest wskazany na karcie.

§ 4

 1. Uprawnionemu posiadaczowi Karty przysługuje prawo korzystania z Oferty Programu. Szczegóły Oferty zaprezentowane są w materiałach promocyjnych programu, a w szczególności w katalogu programu opublikowanym w internecie na stronie www.karta-rabatowa.pl. Materiałami promocyjnymi programu mogą być również wszelkie materiały drukowane, formy multimedialne oraz serwisy internetowe produkowane przez Organizatora Programu oraz przez Partnerów Programu - na zasadach określonych we wzajemnych umowach.
 2. Chcąc skorzystać z oferty Żeglarskiego Programu Rabatowego Uczestnik Programu, w chwili kontraktowania usługi, okazuje Kartę bądź informuje Partnera Programu o jej posiadaniu podając numer karty i swoje dane osobowe (dotyczy kontaktów telefonicznych, korespondencji). Partner Programu nalicza upust wskazany w Ofercie Programu lub udostępnia daną usługę na innych szczególnych zasadach określonych w Ofercie Programu. Karta nie upoważnia Uczestnika Programu do żądania zmiany warunków usług już zakontraktowanych.
 3. Zniżki oraz świadczenia stanowiące Ofertę Programu oferowane są przez Partnerów Programu na podstawie umów zawartych z Organizatorem Programu. Zawarcie ww. umowy oraz przedstawienie przez Partnera Programu oferty w katalogu programu, stanowi w świetle Kodeksu Cywilnego wystosowanie oferty handlowej kierowanej przez Partnera Programu do Uczestników Programu. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu realizacji tej oferty spoczywa na Partnerze Programu.

§ 5

Przedstawiciel Partnera Programu może poprosić Uczestnika Programu o okazanie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości. Uczestnik Programu powinien powyższe umożliwić. W wypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem warunkiem korzystania z usług danego rodzaju wymagane jest posiadanie określonych uprawnień (np. uprawnienia żeglarskie, motorowodne) - korzystanie z tych usług przez Uczestników Programu możliwe jest tylko po udokumentowaniu posiadania tych uprawnień.

§ 6

 1. Odpowiedzialność ze wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z usług Partnera spoczywa wyłącznie na danym Partnerze.
 2. Niezrealizowanie przez Partnera Programu oferty zaprezentowanej w materiałach promocyjnych Programu uprawnia Uczestnika Programu do poinformowania o tym fakcie Organizatora Programu. Niezależnie od tych działań Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem wobec danego Partnera Programu.

§ 7

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Organizator Programu, na wniosek Uczestnika Programu, wystawia nową kartę za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r.


 partnerzy
 programu

Copyright © 2006 BDG ACME. Wszelkie prawa zastrzeżone   Kontakt | Mapa serwisu | Nota prawna